İSMEP Proje Rehber Kitaplarının Hazırlanması

Uzmanlık bilgisi, iyi örnek uygulamaları ve entellektüel birikim şeklindeki bilgi üretimi modern toplumların kalbini oluşturmaktadır. Ancak üretilen bilginin değeri mevcut ve gelecekteki kuşaklara etkili bir şekilde aktarılmasına dayanmaktadır. Esşiz içeriğe sahip bilgi ürünlerinin yaygınlaştırılması kurumların ve toplumun en önemli sorumlulukları arasındadır. Diğer bir deyişle bilginin üretilmesi kadar yaygınlaştırılması da oldukça önemlidir. Bu sebeple, en iyi uygulamalar (best practices) olarak ele alınan İSMEP Proje Rehber Kitapları ilgili taraflara yol gösteren proje süreçlerinin yanı sıra gerçekçi ve uygulanabilir öneriler içeren deneyimlerin paylaşıldığı kitaplardır.

İSMEP Proje Rehber Kitaplarının Hazırlanması çalışması ile İSMEP Projesinin tanıtımının yanı sıra deneyimlerin paylaşılması ile Türkiye’de ve dünyada afet risk yönetimi ile ilgili proje uygulama kapasitesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Hazırlanan rehber kitapların bilgi ve deneyim paylaşımı imkanı sağlayarak karar vericilere proje yürütücülerine yol göstermesi ve proje tanıtım yaygınlaştırma çalışmalarında kullanılması hedeflenmiştir.

Proje dahilinde

  • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
  • İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP)
  • Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma
  • Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları
  • Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri
  • Kültürel Mirasın Korunması
  • Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması
  • Kentsel Risklerin Azaltılması

konularında toplam sekiz adet kitap hazırlanmıştır.

h1.ci-pagehl { display:none; }